شنبه ۲۴ آذر ۱۳۹۷- December 15 2018
کد: 1613 | سرویس: مقالات
چاپ | پرینت
نکته فنی سازه ICF

بالا بردن کیفیت بتن ریزی، بر طبق نشریه شماره ۵۵ سازمان مدیریت و برنامه ریزی که در آن قالب باید از کم شدن رطوبت بتن و نشت شیره آن جلوگیری نماید ودر عین حال از بتن در برابر شرایط آب و هوایی محافظت نماید .

نکته فنی :
بالا بردن کیفیت بتن ریزی، بر طبق نشریه شماره ۵۵ سازمان مدیریت و برنامه ریزی که در آن قالب باید از کم شدن رطوبت بتن و نشت شیره آن جلوگیری نماید ودر عین حال از بتن در برابر شرایط آب و هوایی محافظت نماید، و با توجه به نوع اتصالات بین قالب ها و نیز عایق بودن بدنه قالبها، این امر کاملا تامین گردیده است.

تامین شرایط عمل آوری مناسب جهت بتن، در داخل قالب، یکی از عواملی است که در پروژه های بتن ریزی فراموش می گردد. عمل آوری بتن بعد از قالب برداری و یا حتی در زمانی که بتن در قالبها قرار دارند می باشد. بر طبق استاندارها مدت عمل آوری در مورد بتنهای معمولی ۳ روز و بتن های دارای شرایط ویژه مانند بتن های میکروسیلیسی ۷ روز می باشد که در اکثر موارد در کارگاههای دارای استاندارد مناسب ، با بوجود آوردن سایه مصنوعی و نیز استفاده از پارچه های نمدار این کار صورت می گیرد که نمی تواند بازدهی لازم را در بر داشته باشد ، لیکن در این سیستم قالـب بندی، با توجه به اینکه قالب عایـق آن بر روی بتن باقی خواهد ماند ، می تواند محیط مناسبی جهت عمل آوری مناسب بتن فراهم نماید .

concrete_forms_09